Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Odstąpienie od umowy / Withdraw from the agreement

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Horpol Sp.z o.o. ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna, tel. 227 506 249, e-mail horpol@horpol.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o podanie numeru konta do zwrotu płatności, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Horpol Sp.z o.o. ul Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prosimy by zwracany Towar został opakowany w możliwie solidny i bezpieczny sposób.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 86 PLN (wysyłka z Polski).

 

  Formularz odstąpienia od umowy

 

 

The right to withdraw from the agreement

A consumer who has entered into a distance contract may withdraw from it without giving a reason and without incurring costs within 14 days. The 14-day period is counted from the day on which you came into possession of the goods or on which a third party other than the carrier and indicated by you came into possession of the goods.

To exercise the right of withdrawal, you must inform Horpol Sp.z o.o. ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna, tel. +48 227 506 249, e-mail horpol@horpol.com about your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example, a letter sent by post, fax or email). You can use the model withdrawal form, but it is not mandatory. To meet the deadline to withdraw from the contract, you only need to send information regarding the exercise of your right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

The right to withdraw from the contract by the consumer is excluded in the case of:

- a contract in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the consumer's specifications or serving to satisfy his individual needs;

- a contract in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging was opened after delivery.

 

Effects of withdrawal from the contract:

In the event of withdrawal from this contract, we will refund all payments received from you, including the costs of delivery (except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by you other than the cheapest regular delivery method offered by us), immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which we were informed about your decision to exercise the right to withdraw from this contract. In the event of withdrawal from the contract, please provide the account number for reimbursement, unless you have expressly agreed otherwise; in any case, you will not incur any fees in connection with this refund.

 

Please send or give us the item to the address of Horpol Sp.z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Poland, immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which you informed us about withdrawal from this contract. The deadline is met if you send back the item before the 14-day deadline.

Please, return the goods to be packed in a solid and safe way.

The cost of packaging and returning back shall be incurred by the client. You will have to bear the direct cost of returning the goods. The amount of these costs is estimated at a maximum of approximately PLN 86 (shipping from Poland).

 

  Withdrawal form