Odstąpienie od umowy / Withdraw from the agreement

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Horpol S.A. ul Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Polska. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
  • dostarczania prasy
  • usług w zakresie gier hazardowych

W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Horpol S.A. ul Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Polska.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

*** 

The right to withdraw from the agreement

A client who has been a consumer as defined in art. 22[1] of the Civil Code has the right (on the grounds of law regulations) to withdraw from a remote agreement for convenience, by submitting proper written declaration within 14 days and sending it to Horpol S.A. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Poland. The period of 14 days is counted from the day on which the goods have been delivered.

The right to withdraw from the agreement by a consumer is waived in case of:

-the beginning –with the consent of the client- of delivery of services by an on-line shop, within the period of 14 days after the agreement has been concluded.

-musical or audiovisual work and computer programs saved on IT data storage devices after the original packaging has been removed by the consumer.

-agreements concerning benefits of which the price or salary depends solely on the price run on the financial market.

-goods (services) whose characteristics are determined by the consumer within an order made by him/her or strictly connected to this person

-benefits, which in view of their nature cannot be returned or benefits, subject of which is quickly destroyed

-press delivery

-services in the field of gambling

In case of withdrawal from the agreement, the agreement is considered as not concluded. The things which have been provided by the parties have to be returned in an unchanged condition, except when the change was necessary within the borders of a regular board. The return shall be made immediately, within the period of 14 days. The goods purchased shall be returned to Horpol S.A. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Poland.

The goods returned by the client shall by wrapped in a proper way, so that it would prevent the goods from damages during transportation.

The cost of packaging and returning back shall be incurred by the client.