Masz pytania?  zadzwoń Zadzwoń: 22 750-62-49 lub 605 377 500 (godz 8.00-16.00)           newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy na zakupy.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  SupermarketStrazacki.pl z 10.02.2021 r.


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SupermarketStrazacki.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.SupermarketStrazacki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Horpol 1 sp.z o.o. (patrz dział X pkt 10.4) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.SupermarketStrazacki.pl .
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.SupermarketStrazacki.pl, prowadzony jest przez Horpol 1 sp.z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno (NIP 526-00-28-127) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000346831.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Horpol 1 sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.SupermarketStrazacki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Horpol 1 sp.z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Horpol 1 sp.z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Horpol 1 sp.z o.o.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Horpol 1 sp.z o.o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Horpol 1 sp.z o.o.
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.SupermarketStrazacki.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Horpol 1 sp.z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz link do potwierdzenia złożenia zamówienia.
4.8  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z tematem/statusem „Przyjęte do realizacji”.
4.9  Obsługa zamówień internetowych odbywa się w dni powszednie robocze w godzinach 8-16.
4.10  Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez klienta wiadomości jak w pkt 4.8, która następuje w kolejności działania po spełnieniu warunków z pkt 6.2 i 6.3
4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Koszty dostawy, rodzaje dostaw i odbiór towaru

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia w Koszyku. Gotowość do wysyłki towaru potwierdzana jest statusem zamówienia „Pakujemy wysyłkę”. Fizycznie dostawa wyrusza w drogę do klienta najdalej na następny dzień roboczy od zmiany wspomnianego statusu zamówienia.
5.2.1. Klient może wybrać opcję odbioru osobistego przy składaniu zamówienia. Gotowość do odbioru osobistego potwierdzana jest Klientowi wiadomością email ze statusem „Pakujemy wysyłkę”, za wyjątkiem pkt 5.2.1.1.
5.2.1.1. W czasie pandemii odbiór osobisty towarów jest niemożliwy. Po zniesieniu ograniczeń przez władze, Sklep w stosownym czasie podejmie decyzję o przywróceniu możliwości odbioru osobistego, gdy będzie to bezpieczne dla klientów i obsługi sklepu.
5.2.2 Koszty dostawy określone są w dziale "Koszty i sposoby dostawy" dostępnym w menu nawigacyjnym sklepu oraz w Koszyku. Wybrane towary mogą mieć inne koszty dostawy zależnie od wagi czy wymiarów, o czym mogą informować zapisy na karcie produktu lub w Koszyku – dotyczy to wybranych towarów o wadze lub gabarytach przekraczających zapisy umowne pomiędzy Sklepem, a spedytorem.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 28 dni roboczych licząc od momentu opisanego w pkt 4.10. W szczególnych wypadkach termin realizacji może zostać wydłużony, o czym klient zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji (zgodnie z pkt 4.10).
5.3.1. W przypadku wybranych towarów termin realizacji jest doprecyzowany co przedstawione jest Klientowi pod nazwą towaru na karcie produktu w sklepie.
5.3.2. Za zrealizowanie zamówienia przyjmuje się dzień wysłania zamówienia z magazynu Sklepu internetowego lub odbiór osobisty przez Klienta. Potwierdzane jest to dodatkowo wiadomością email na adres Klienta ze statusem "Zrealizowane".
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.SupermarketStrazacki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w kwocie netto i brutto w złotych polskich. W procedurze zamawiania zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient przy zamówieniu z dostawą ma możliwość dokonania zapłaty:
a.) przelewem zwykłym na numer konta bankowego 73 2490 0005 0000 4520 6819 4458 prowadzonego przez Alior Bank S.A. O/Warszawa ul. Targowa 59 (płatność przedpłatą),
b.) przelewem, blikiem, kartą płatniczą lub zakupem ratalnym (raty od 300 zł brutto) w systemie płatności elektronicznych on-line,
c.) gotówką u kuriera przy odbiorze (dotyczy tylko zamówień do kwoty 500 zł brutto)
d.) przelewem z odroczonym terminem płatności (dostępne tylko dla klientów instytucjonalnych tj. Straż Pożarna, Urzędy Gmin i/lub Miast, Starostwa Powiatowe).
6.3. Klient przy zamówieniu z odbiorem osobistym ma możliwość dokonania zapłaty (opcja zgodnie z pkt 5.2.1.1 niedostępna):
a.) przelewem zwykłym na numer konta bankowego 73 2490 0005 0000 4520 6819 4458 prowadzonego przez Alior Bank S.A. O/Warszawa ul. Targowa 59 (płatność przedpłatą),
b.) przelewem, blikiem, kartą płatniczą lub zakupem ratalnym (raty od 300 zł brutto) w systemie płatności elektronicznych on-line,
c.) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
d.) przelewem z odroczonym terminem płatności (dostępne tylko dla klientów instytucjonalnych tj. Straż Pożarna, Urzędy Gmin i/lub Miast, Starostwa Powiatowe).
6.4. W przypadku przelewu zwykłego lub bezpośredniego on-line na wpłatę Sklep oczekuje 7 dni kalendarzowych. Jeśli w tym terminie nie wpłynie płatność od Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
6.5 Klienci upoważnieni do składania zamówień z odroczonym terminem płatności, wymienieni w pkt 6.2 ust. d) oraz 6.3 ust. d) niniejszego Regulaminu powinni po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym przesłać na e-mail sklep@horpol.com skan, zdjęcie albo kopię zamówienia zawierający pieczątkę instytucji która je składa, oraz pieczątkę płatnika - w przypadku zamówień składanych przez jednostki podlegające Samorządom lub finansowanych przez Fundusze pozyskujące środki budżetowe. Brak takiego dowodu zamówienia będzie skutkował brakiem realizacji zamówienia lub koniecznością wniesienia przedpłaty na rzecz jego realizacji.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
7.2.1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Horpol 1 sp.z o.o. ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna, tel. 22 750-62-49, fax 22 750-62-50, e-mail horpol@horpol.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.4. Towar należy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Horpol 1 sp.z o.o. ul Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7.5. Szczegółowe zasady i druk odstąpienia od umowy znajdują się w stopce strony pod linkiem: Odstąpienie od umowy / Withdraw from the agreement.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Horpol 1 sp.z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres horpol@horpol.com . Horpol 1 sp.z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Horpol 1 sp.z o.o. nie jest producentem towarów z wyłączeniem Zestawów Ratownictwa Medycznego. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Horpol 1 sp.z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Horpol 1 sp.z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Horpol 1 sp.z o.o. Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno, mailowo pod adres horpol@horpol.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Horpol 1 sp.z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Horpol 1 sp.z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Horpol 1 sp.z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Horpol 1 sp.z o.o.
10.2.1 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution - Internetowe Rozstrzyganie Sporów), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4 Właścicielem sklepu SupermarketStrazacki.pl jest Horpol 1 sp.z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno. NIP 526-00-28-127, KRS 0000862623 Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIV WG KRS. Tel. 22 750 62 49, fax 22 750 62 50. Godziny pracy biura w dni powszednie pon-pt 8:00-16:00.