Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Program OSP-2021 dofinansowania mazowieckich OSP

01-01-2021

Duży zysk dla OSP, duża ulga dla Gmin. Program OSP-2021 dofinansuje na Mazowszu do 50% zakupów aut i sprzętu.

 

W niniejszym blogu przedstawiamy zasady dot. realizacji zadania OSP - 2021, polegającego na udzieleniu przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej gminom na zakup nowych lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwane zasadami udzielania pomocy finansowej gminom w ramach zadania OSP-2021.

 

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń.

Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc, często narażając własne życie. W szeregach drużyn OSP są druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego, którzy najczęściej, jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym. Skuteczność ich działania uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują.

Nie jest możliwe prawidłowe realizowanie zadań, a więc bardzo często ratowanie życia poszkodowanym, bez odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze, nowy sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony indywidualnej strażaka. Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych, m.in. ze strony gmin, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi w zakresie własnych budżetów, dlatego też konieczne jest wsparcie samorządu województwa.

Działania samorządu województwa w ww. zakresie korzystnie wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa mazowieckiego.

 

Każda gmina może złożyć 1 wniosek na samochód lub 2 wnioski na sprzęt (dla 2 jednostek). Szczegóły w części IV tekstu.

 

 

 Prosimy by jednostki zdecydowane na zakup sprzętu (nie samochodów) zaplanowały konkretny sprzęt, którego potrzebują przed złożeniem wniosku. Jest na to 2 tygodnie i nie trzeba składać pierwszego dnia by mieć pewność, że wniosek "przejdzie". Wszystkie terminy podajemy w dalszym tekście.

 Wybierzcie interesujący Was sprzęt i ustalcie z naszym Przedstawicielem ceny byście znali o jaką kwotę wnioskować.

Niezbędną pomoc i dobrą wycenę by jak najwięcej zyskać otrzymacie od Pawła, 721 484 222

 

 

 

  I.  Cel zadania OSP-2021

Celem zadania OSP-2021, jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej (ze środków Województwa Mazowieckiego – zwanego dalej „Województwem”) gminom, pozwalającej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowe lekkie specjalne samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, nowy sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochrony indywidualnej strażaka. Należy wskazać, że udzielanie przez Województwo pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego usankcjonowane jest przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 8a) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 220).

Wsparcie finansowe jednostek OSP, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) lub spełniają czy też pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego Systemu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r.,
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1317), przyczyni się do zagęszczania sieci jednostek OSP w KSRG będących w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego, a tym samym wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na Mazowszu.

 

Udzielana gminom, w ramach zadania OSP-2021, pomoc finansowa jest przeznaczona na wsparcie realizacji przez gminy ich zadania własnego określonego w:

- art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U,
z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) – sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz

- art. 32 ust.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz,961, z późn. zm.), który stanowi, że  „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.”

 

Przedmiotem wsparcia finansowego udzielonego gminom w 2021 roku przez Województwo jest doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego wyniesie 50 % wartości samochodu nie więcej jednak niż 80 000,00 zł;
 • zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa technicznego/ drogowego/pożarowego, medycznego oraz zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (w skład kompletów wchodzą: hełmy strażackie
  z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne). Całkowita łączna wartość rynkowa sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, stanowiącego przedmiot wnioskowanego dofinansowania, w ramach jednego wniosku, nie może wynosić więcej niż 40 000,00 zł. Województwo Mazowieckie dofinansuje do 50 % wartości zakupywanego asortymentu.

 

  II.  Realizatorzy zadania OSP-2021

 1. Województwo Mazowieckie.
 2. Samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego.

 

  III.  Źródła finansowania zadania OSP-2021

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego, budżetów gminnych, OSP,
a także inne pozyskane przez gminę/OSP.

 

  IV.  Ogólne zasady realizacji zadania OSP-2021

 1. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć wyłącznie: wójt, burmistrz, prezydent miasta, jedynie na formularzu opracowanym na potrzeby realizacji zadnia OSP-2021.
 2. Gmina może złożyć, maksymalnie:
 • 1 wniosek dotyczący dofinansowania zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Wniosek może zostać złożony na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP, która wśród członków posiada kierowcę z uprawnieniami do kierowania zakupywanym samochodem;

albo

 • 2 wnioski (każdy dla innej jednostki OSP) w przypadku wniosków
  o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochrony indywidualnej strażaka. W przypadku złożenia dwóch wniosków należy określić w części I A wniosku, który wniosek, jest priorytetowy (tak/nie).
  1. Nie jest możliwe złożenie jednocześnie wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu i wniosków na dofinansowanie zakup sprzętu specjalistycznego/środków ochrony indywidualnej.
  2. Gmina może ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną wyłącznie na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
   1. samochód wymieniony w części II pkt. 1 wniosku.

Uwaga! Nie jest dopuszczalne uzupełnianie tej części wniosku przez wskazanie innego niż wymieniony przedmiot dofinansowania;

 1. niezbędnego sprzętu specjalistycznego, który należy wykazać w części II. pkt. 2 wniosku;
 2. odzieży ochrony indywidualnej strażaka, określonej w części II pkt. 2 wniosku. Uwaga! Nie jest dopuszczalne uzupełnianie tej części wniosku przez wskazanie innych, niż wymienione, przedmiotów dofinansowania.
 1. W przypadku wniosku złożonego na lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wyniesie 50 % wartości samochodu nie więcej jednak niż 80 000,00 zł.
 2. W przypadku wniosku dotyczącego dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego lub pożarniczego i/lub zakupu kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (w składa kompletu wchodzą: hełmy strażackie z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne), wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 50% wartości zakupywanego asortymentu, przy łącznej wartości rynkowej wnioskowanego sprzętu i/lub kompletów odzieży ochronnej strażaka nie większej niż 40 000,00 zł w ramach jednego wniosku.
 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie oraz informacje dotyczące zadania OSP-2021 dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: mazovia.pl - zakładka „Bezpieczeństwo” – OSP.
 4. Wnioski należy składać osobiście, ePUAP lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie( zwany dalej „Urzędem”, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek OSP-2021".
 5. Wnioski należy składać w terminie: od 1 marca 2021 do 12 marca 2021 r. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 12 marca 2021 r.

 

UWAGA! Liczy się data wpływu do Urzędu.

 

 1. Wnioski złożone przed lub po terminach, o których mowa w pkt 9 oraz wnioski złożone na niewłaściwym formularzu nie zostaną rozpatrzone.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej
  w formie dotacji celowej.
 3. Złożone wnioski, podlegają ocenie formalnej a następnie ocenie merytorycznej.
 4. Ocena formalna polega na sprawdzeniu w szczególności: kompletności wniosku, poprawności wyliczeń w kalkulacji kosztów. W przypadku stwierdzenia ww. braków lub uchybień Departament wzywa gminę do usunięcia nieprawidłowości, wskazując jednocześnie termin ich dokonania. Uzupełnienia braków/naniesienia poprawek może dokonać wójt/burmistrz/prezydent miasta lub przedstawiciel gminy - pracownik Urzędu posiadający stosowne upoważnienie.
 5. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski podlegają ocenie merytorycznej.
 6. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego w składzie:
  • przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego
   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • przedstawiciel Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
  • przedstawiciel Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego;
  • Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
   w Warszawie.
 7. Komisja sporządzi wykaz gmin, rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w celu realizacji zadania.
 8. Wykaz gmin zarekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej wraz
  z kwotą przyznaną przez Sejmik Województwa Mazowieckiego będący załącznikiem do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2021, zostanie opublikowany na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 9. Dopuszcza się, aby gmina w uzasadnionych przypadkach, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, korektę wniosku dotyczącą zmiany zakresu zadania, która zostanie rozpatrzona przez Komisję.
 10. Po przyznaniu środków finansowych Gmina może zrezygnować
  z realizacji zadania. Rezygnację z realizacji zadania należy złożyć w formie pisemnej oraz opatrzyć podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu gminy.
 11. W przypadku, gdy przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu zadania wskazanego w złożonym wniosku. Skorygowany zakres zadania musi zostać wskazany w podpisanej przez gminę umowie.
 12. Województwo Mazowieckie zastrzega sobie możliwość, rozszerzenia zakresu przedmiotowego zadania OSP-2021.

 

  V.  Realizacja zadania OSP-2021 i zasady rozliczenia

 1. Z gminami, którym Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc finansową zostaną zawarte umowy dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu/sprzętu określające szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
 1. Środki finansowe z dotacji celowej gmina zobowiązana jest wydatkować najpóźniej do 15 grudnia 2021 r.
 2. Pomoc finansową otrzymaną od Województwa, gmina powinna wydatkować oraz rozliczyć z należytą starannością, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rozliczenie wraz z wskazanymi dokumentami w zawartej umowie gmina, zobowiązana jest złożyć w terminie najpóźniej do 30 grudnia 2021 r.
 4. W przypadku gdy gmina nie wykorzysta dotacji w całości lub części, lub wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobierze ją nienależnie albo w nadmiernej wysokości, to dotacja ta albo jej część podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. W takim przypadku gmina zobowiązana jest również złożyć rozliczenie.
 5. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Województwo złożonego przez gminę rozliczenia.

 

  VI.  Harmonogram realizacji zadania OSP-2021

 1. Zamieszczenie na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego informacji o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach zadania OSP-2021.
  1. czas realizacji: luty 2021 r.,
  2. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego.
 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego oraz przekazanie gminom, informacji o zmianie zadania OSP-2021 – fakultatywnie.
  1. czas realizacji: na bieżąco po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o zmianie zadania OSP-2021,
  2. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego.
 3. Składanie i przyjmowanie wniosków.
  1. czas realizacji: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.,
  2. sposób realizacji: za pośrednictwem poczty, osobiście lub ePUAP,
  3. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego.
 4. Powołanie Komisji.
 1. czas realizacji: do 29 marca 2021 r.,
 2. sposób realizacji: Zarządzenie Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 3. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego.
  1. Praca komisji, przygotowanie wykazu gmin rekomendowanych Zarządowi Województwa Mazowieckiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rozpatrywanie ewentualnych zmian.
   1. czas realizacji: do 15 grudnia 2021 r.,
   2. sposób realizacji: praca Komisji,
   3. odpowiedzialny: Przewodniczący Komisji.
  2. Przyznanie pomocy finansowej dla gmin. Czas realizacji:
   • I etap: kwiecień/maj 2021 r. - Zarząd Województwa Mazowieckiego – przygotowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2021,
   • II etap: maj/czerwiec 2021 r. - Sejmik Województwa Mazowieckiego – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2021.
  3. Zawarcie umów pomiędzy Województwem Mazowieckim, a samorządami gminnymi odnośnie udzielenia im pomocy finansowej.
   1. czas realizacji: od czerwca/sierpnia 2021 r.,
   2. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego.
  4. Realizacja zawartych umów.
   1. czas realizacji: do 15 grudnia 2021 r.,
   2. odpowiedzialny: gminy.
  5. Złożenie przez gminy dokumentów z rozliczeniem pomocy finansowej
   w formie dotacji celowej.
   1. czas realizacji: do 30 grudnia 2021 r.,
   2. odpowiedzialni: gminy.
  6. Sprawdzanie złożonych dokumentów i rozliczenie zadania OSP-2021.
   1. czas realizacji: do 30 stycznia 2022 r.,
   2. odpowiedzialni: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.

 

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Pobierz wniosek dla gminy ze strony:

Uwaga!!!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach zadania OSP-2021 prosimy kierować na adres e-mail: organizacyjny.bp@mazovia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Biura Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Agnieszką Kupiec, tel.: (22) 59-79-113

Damianem Stefaniakiem, tel.: (22) 59-79-261

Joanną Trusiak, tel.: (22) 59-79-180

Anną Ochalską, tel.: (22) 59-79-219.

 

A dobrą wycenę do wniosku otrzymacie od Pawła, 721 484 222

Zapraszamy!

Polecane artykuły bloga

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

03-03-2022
Trwa edycja 2022 dofinansowania OSP z programu WFOŚiGW. Zobacz wykaz sprzętu. W puli ok 30 mln zł. Więcej
Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

24-05-2022
Jaki sprzęt podlega dotacji KSRG w 2022? Przedstawiamy kompletny wykaz sprzętu objętego dotacją. Więcej
Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

04-05-2022
Wiemy, o jaki sprzęt mogą ubiegać się jednostki OSP poza systemem KSRG w ramach dotacji MSWiA na rok 2022. Więcej